Obecně závazná vyhláška č.1/2006, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2006, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo Městyse Brankovice se na svém zasedání dne 28.12.2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Městys Brankovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2 - Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky

z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech do 15dnů ode dne jejich vzniku.

Čl. 3 - Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí ročně:

a) za prvního psa 100 Kč

b) druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč

1) § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

(3) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 2.

Čl. 4 - Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31.03. kalendářního roku.

Čl. 5 - Osvobození

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná ( zákon o důchodovém pojištění)

b) osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu ( zákon o sociálním pojištění),

c) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

d) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

e) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (zákon o myslivosti)

Čl.6 - Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Čl. 7 - Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o místních poplatcích.

Čl. 8 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška městyse Brankovice nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

Radek Luža - místostarosta

Josef Hlaváč - starosta

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Sekretariát: 517 369 713
 • Matrika: 517 369 120
 • Účtárna: 517 369 119
 • Knihovna: 517 369 116

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

logo BrankovicePracovní hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00