Obecně závazná vyhláška č. 2/2006., o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006., o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo Městyse Brankovice se na svém zasedání dne 28.12.2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Městys Brankovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2 - Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 10 dnů od uvedení do provozu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech do 10 dnů ode dne jejich vzniku.

Čl. 3 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(l) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Čl. 4 - Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000 Kč na 3 měsíce.

(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 5 - Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne, ve které poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6 - Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2001 o provozování výherních hracích přístrojů.

Čl. 7 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška městyse Brankovice nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

Radek Luža - místostarosta

Josef Hlaváč - starosta

logo BrankoviceMěstys Brankovice

 • Náměstí 101, 683 33 Brankovice
 • IČ: 00291668
 • DIČ: CZ00291668
 • ID datové schránky: dnqbfcn
 • tel.: 517 369 713
 • fax: 517 369 624
 • email: oubrankovice@seznam.cz

logo BrankoviceDůležitá telefonní čísla

 • Sekretariát: 517 369 713
 • Matrika: 517 369 120
 • Účtárna: 517 369 119
 • Knihovna: 517 369 116

logo BrankoviceÚřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

logo BrankovicePracovní hodiny

Pondělí: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00